AMCRA kondigt haar visie 2024 aan met 3 nieuwe objectieven

AMCRA heeft een nieuwe visie over het antibioticabeleid bij dieren in België na 2020 ontwikkeld. Er wordt gestreefd naar een minimaal antibioticumgebruik bij alle diersoorten en door iedere dierenarts.

In de AMCRA 2024 worden de strategische doelstellingen met betrekking tot het antibioticumgebruik en resistentiebeleid bij dieren in België tussen 2021 en 2024 beschreven. 

Er wordt gestreefd naar een minimaal antibioticumgebruik bij alle diersoorten en door iedere dierenarts. Hiervoor wordt bepaald wat de grenzen van een verantwoord gebruik zijn.

Bij het opstellen van de drie doelstellingen werd uitgegaan van het behalen van de doelstellingen beschreven in het plan AMCRA 2020. Een blijvende monitoring van deze doelstellingen (totaal gebruik, met antibiotica gemedicineerde voeders en gebruik van antibiotica met rode AMCRA kleurcode) moet er voor zorgen dat deze nooit opnieuw worden overschreden.

Het plan werd ontwikkeld in 2019 door de leden van AMCRA, als visietekst over een verdergezet antibioticabeleid bij dieren in België na 2020.

3 objectieven
 

1. Diersoortspecifieke grenswaarden op bedrijfsniveau en maximum 1% grootgebruikers tegen 2024

Voor iedere diercategorie (voedselproducerende dieren) worden benchmarkwaarden opgesteld. Hierbij zal van meet af aan duidelijk worden gemaakt waar de grenswaarden voor laaggebruikers (groene zone) aandachtgebruikers (gele zone) en grootgebruikers (rode zone) zullen liggen in 2024. De grenswaarden voor 2024 zullen zo worden bepaald dat het realiseren ervan zal overeenkomen met het beoogde doel van 50 mg/kg biomassa over alle diersoorten heen. Deze waarden zullen in 2020 worden vastgelegd op basis van de op dat moment beschikbare benchmark data. De weg ernaartoe zal evenwel stapsgewijs zijn waarbij tussentijdse grenzen zullen worden bepaald voor 2022. Er zal gestreefd worden naar een evenredige verdeling van de lasten over de verschillende diersoorten. Op deze manier worden alle veehouders en dierenartsen individueel geresponsabiliseerd.

Grootgebruikers (rode zone) worden actief opgespoord en gecontacteerd. Bedrijven/diercategorieën in de rode zone moeten samen met de bedrijfsdierenarts een plan opmaken waarin de acties die moeten leiden tot een drastische reductie van het antibioticumgebruik worden gestipuleerd. Voor bedrijven/diercategorieën die lange tijd in de rode zone blijven zullen maatregelen worden voorgesteld. Ter identificatie van deze bedrijven/diercategorieën zullen beslissingsbomen worden opgesteld. Er wordt gestreefd naar een situatie waarbij max 1% van de bedrijven in de rode zone zit en dit enkel incidenteel (t.t.z. geen twee opeenvolgende rapporteringen).

2. Het totaal antibioticumgebruik bij dieren in België evolueert naar het mediaan gebruik in Europa tegen 2024. 

In het laatste ESVAC rapport situeerde de mediaan van het antibioticagebruik in 30 Europese landen zich op 57 mg/PCU (nl. ongeveer 50 mg/kg biomassa). In de laatste jaren is deze mediaan relatief stabiel gebleven. Ook landen met vergelijkbare, intensieve productiesystemen als België, hebben een antibioticagebruik rond de 50 mg/kg biomassa. Een graduele reductie van het antibioticagebruik in België moet finaal leiden naar een totaal gebruik van ongeveer 50 mg/kg biomassa en dit tegen eind 2024. Dit betekent dat we ten opzichte van 2011, 65% minder antibiotica zouden gebruiken in de diergeneeskunde. Een extra 15% dus indien we ervan uitgaan dat de 50% reductiedoelstelling tegen eind 2020 bereikt wordt.

3. Maximaal gebruik van colistine is 1 mg/kg biomassa tegen 2024. 

Voor Europese landen met een laag gebruik van colistine in de diergeneeskunde heeft EMA een doelstelling van 1 mg/PCU gebruik vooropgesteld. In 2018 bedraagt het gebruik van colistine in België 1,69 mg/kg en werd er al met 64,4% gereduceerd sinds 2011. Het streefdoel is om uiterlijk eind 2024 de EMA doelstelling te realiseren. Hiertoe zal het gebruik van colistine in gemedicineerde voerder uiterlijk 2021 stopgezet worden.

 

Bron: www.amcra.be