Nieuwe maatregelen voor betere controles van de Brusselse dierenproeven

Brussels Staatssecretaris bevoegd voor Dierenwelzijn Bianca Debaets heeft bekend gemaakt dat er voortaan meer controles zullen plaatsvinden in alle proefdierenlabo’s in het Brussels gewest. Het is één van de maatregelen aangekondigd tijdens een persconferentie waar ook werd aangekondigd dat het verbod op nieuwe dierproeven voor het proefdierencentrum van de VUB wordt opgeheven. Het verbod kwam er na een aantal inbreuken op de wetgeving die werden vastgesteld in het centrum tijdens een controleactie eind 2016.

“Om de vijf Brusselse onderzoeksinstellingen voor dierenproeven beter te controloeren heb ik besloten om een reeks maatregelen te nemen die binnenkort van kracht zullen zijn”, aldus Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets. De maatregelen zijn de volgende:

  • Meer controles (aangekondigd en niet aangekondigd) van animalaria en instellingen. Controles van de gevolgde procedures.
  • Een nieuw samengestelde deontologische commissie (commissie die advies geeft in verband met vergunning of alternatieven): leden uit de instellingen en ook externen, waaronder leden van de Brusselse raad voor dierenwelzijn.
  • De ethische commissies van de instellingen zelf, die projecten moeten goedkeuren, zullen voortaan ook minimaal 2 externe leden moeten tellen. Ook experts van Leefmilieu Brussel zullen deel uitmaken van deze commissies.
  • Een budget (30.000 euro) werd vrijgemaakt om labo’s beter op te volgen via een risicoanalyse.
  • Intergewestelijk kadaster opstellen van alle dierenproeven. Dit kadaster moet toelaten een volledig zicht te krijgen op alle dierenproeven in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. Zo kunnen dubbele onderzoeken vermeden worden, wat een daling van het aantal dierenproeven tot gevolg moet hebben. Bianca Debaets heeft hiervoor haar collega’s Ben Weyts en Carlo di Antonio uitgenodigd voor een overleg op 21 april.

Bovendien steunt Bianca Debaets al drie jaar op rij financieel het onderzoek van VUB professor Vera Rogiers. Professor Rogiers en haar team onderzoeken alternatieven voor dierproeven, op basis van menselijke huidcellen. Het budget van de jaarlijkse subsidie bedraagt 30.000 euro.

VUB dossier
 
Na een undercoverreportage van GAIA eind 2016 werden vragen opgeworpen over de behandeling van proefdieren in het bewuste labo aan de Vrije Universiteit Brussel. Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets heeft daarop onmiddellijk extra inspecties bevolen die meteen zijn uitgevoerd door inspecteurs van Leefmilieu Brussel. De inspecteurs stelden inbreuken vast op de toepasselijke wetgeving waarop de toelating om nieuwe dierproeven op te starten werd ingetrokken.
Na bijkomende controles en analyses heeft het Brussels gewest beslist om opnieuw de toelating te verlenen aan de VUB om onderzoek met dierproeven op te starten. Dat is verdedigbaar gelet op het feit dat de VUB haar interne procedures afdoende gewijzigd heeft en de vastgestelde inbreuken heeft verholpen.
« De VUB heeft na onze controles en ingebrekestelling de noodzakelijke maatregelen getroffen om opnieuw binnen het wettelijk kader voor dierproeven te werken. Ze kunnen nu heropstarten met projecten, gefaseerd over twee maanden en onder toezicht van de inspectie. Ik ben ook verheugd door het nieuws van de VUB dat ze binnenkort een nieuw animalarium van 14 miljoen euro gaan beginnen bouwen. Ondertussen gaan ze 100.000 euro investeren in werken voor de huidige animalarium rond onder andere de ventilatie, temperatuurmeting en vochtigheidsgraad », vertelt Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets.