De Europese Unie gaat efficiëntie van strategie omtrent dierenwelzijn evalueren

De Europese Commissie zal haar strategie wat betreft dierenwelzijn (2012-2015) aan een evaluatie onderwerpen. 

Deze beslissing is het gevolg van een aanbeveling van de Europese Rekenkamer.

In het rapport dat in november 2018 werd gepubliceerd, geeft de Europese Rekenkamer aan dat de acties van de EU ter verbetering van dierenwelzijn hun vruchten hebben afgeworpen, althans in bepaalde domeinen. Er zijn echter nog steeds zwakke punten in de toepassing van de minimale normen. Volgens dit rapport is het mogelijk om de coördinatie ervan te verbeteren door conditionaliteitscontroles en kunnen de financiële middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gunstiger worden ingezet ter bevordering van striktere normen voor dierenwelzijn.

Zwakke schakels zijn opgemerkt bij het welzijn van landbouwhuisdieren (voornamelijk bij het couperen van varkens), gedurende het transport (respecteren van de regels omtrent langeafstandsvervoer en transport van dieren in slechte gezondheid) en tijdens het slachten (toepassing van de afwijking voor slachting zonder verdoving en ongeschikte verdovingsprocedures).

De controleurs merkten een conflict op tussen het welzijn van dieren en het belang van fokkers die op korte termijn meer kosten hebben om dierenwelzijn in de praktijk te verbeteren. Toch geven de controleurs aan dat de toepassing van striktere normen een vermindering van het aantal sterfgevallen bij het vee met zich zal meebrengen, hetgeen op lange termijn rendabel zal zijn voor de landbouwers. 

De Europese Rekenkamer aan het woord: "De evaluatie zal een inschatting geven van op welk vlak de strategie de doelen heeft bereikt en of deze vandaag nog relevant en coherent zijn. Ook de doeltreffendheid zal onder de loep worden genomen en er zal nagekeken worden of de strategie een nuttige aanvulling is op de nationale inspanningen in dit domein. 

In het kader van evaluatie zijn alle belanghebbenden uitgenodigd om hun opmerkingen op de strategie mee te delen door middel van een open raadplegingsprocedure die eindigt op 14 juni 2019. 

Drie organisaties gaven hun bemerkingen al door aan de Europese Commissie, in documenten die toegankelijk zijn voor publiek. 

Zo gaf een Frans naamloos vennootschap aan dat de uitvoering van het beleid van de Europese Unie moeilijkheden met zich meebrengt “om verschillende redenen, maar vooral omdat het beleid eigenlijk rechtstreeks ingaat tegen zeer invloedrijke economische determinanten”. 

"Het is zeer onrustwekkend om te zien hoe de kostenbasis van de veetelers van de Europese Unie steeds meer afwijkt van de wereldmarkt"voegt deze organisatie toe. "Hierbij zijn de indicatoren die gericht zijn op dieren relatief belangrijk om te proberen dierenwelzijn en productiviteit te verenigen. We denken dat de Commissie hierin een begin heeft gemaakt, maar ze zal in de toekomst zeer waakzaam moeten zijn om dicht bij dit concept te blijven. Daarnaast moeten ze oplossingen voorstellen die de kosten voor de sector van Europese veehouders niet verhogen." 

 

Bron : Animal Pharm

Foto : Andrew Martin - Pixabay